Politik Folkeskolen

Understøttende undervisning

Tema: Understøttende undervisning

Uddrag fra Undervisningsministeriets bemærkninger til den understøttende undervisning - se hele teksten i linket i højre side:

Det er – som det også er tilfældet efter de gældende regler for undervisningen i fagene – skolelederens ansvar
at sikre, at planlægningen og tilrettelæggelsen af de understøttende undervisningsopgaver finder sted, og
at dette sker med udgangspunkt i strukturerede overvejelser om, hvordan forløb og læringsaktiviteter m.v.
samt de obligatoriske emner kan bidrage til realiseringen af formålet om at hæve det faglige niveau i folkeskolen
ved understøttelse af undervisningen i folkeskolens fag.Det hurtige overblik over, hvad den understøttende undervisning er, og hvordan den kan anvendes.

Formål: 

•Bidrage til at hæve det faglige niveau
•Give mulighed for at lære på forskellige måder
•Give eleverne tid til at repetere og træne de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i den faglige undervisning


Hvordan kan timerne anvendes?
Til opgaver, der
•har direkte fagrelateret indhold
•sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel
•skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i fagene og give eleverne mulighed for at afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer der, de tilegner sig i den fagopdelte undervisning

For eksempel:
•Træning og automatisering af faglige forløb (f.eks. læsning, herunder intensive læse- og matematikkurser)

•Faglig fordybelse
•Særlige talentforsøg til fagligt stærke elever
•Læringsaktiviteter i relation til obligatoriske emner
•Samarbejde med det lokale idræts- kultur- og foreningsliv
•Løbende individuel feedback til eleverne
•Aktiviteter der tidligere lå i klassens time

•Dansk som andetsprog uden for den almindelige undervisning

•Supplerende undervisning uden for den almindelige undervisning
•Den tid der på ekskursioner, lejrskoler, idrætsdage, prøveperioder mv. bruges på faglige aktiviteter medregnes i undervisningstimetallet for fagene, mens den øvrige tid på ekskursioner mv. vil kunne henføres under understøttende undervisning


Timerne kan konverteres til: 

•Faglig undervisning
•At øge antallet af faglige undervisningstimer med to lærere i klasser med særlige behov