Om OLF Generalforsamling

Generalforsamling 2016

Generalforsamling fredag den 11. marts 2016 kl. 16

Generalforsamling 2016 afholdes fredag den 11. marts kl. 16 i Koncertsalen på Radisson Blu H.C. Andersens Hotel.

Dørene åbnes kl. 15:30, og der vil være kaffe og kage til musik af Lockout-bandet.

Bilag til generalforsamlingen offentliggøres løbende.

 

Kandidater til styrelsen i Odense Lærerforening

Hvis du overvejer at stille op eller vil høre mere om styrelsesarbejdet, så kontakt gerne formanden for at høre nærmere.

Valgperioden er 2-årig og løber fra 1. april 2016 til 31. marts 2018

Det er ikke et krav, at man melder sit kandidatur forud for generalforsamlingen.

 

VALG AF FORMAND

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214226

ANNE-METTE KÆSELER JENSEN, FORMAND FOR OLF

KURSSKIFTE FOR FOLKESKOLEN I ODENSE // Skoleområdet har år efter år været udsat for massive besparelser i Odense, og vi står tilbage med en folkeskoleplacering, der skraber bunden i forhold til hvor lidt, man prioriterer børnenes skolegang. Samtidig har der været meget lidt vilje til samarbejde og fælles løsninger. Der har været en oplevelse af, at Odense vil drive skole mod lærerne og ikke med lærerne.

Endelig ser det nu ud til, at der er et kursskifte på vej, selvom der er en oplevelse af, at der forsat er kræfter, der kæmper imod. For kommunens, skolens, børnenes og medarbejdernes skyld er det vigtigt at understøtte den positive udvikling. Vi har på det seneste medvirket til, at børnebesparelserne blev fjernet, at der nu er politisk flertal for en skattestigning, der kommer folkeskolen til gode, og at et stort flertal i byrådet bakker op om, at der skal forhandles en lokal arbejdstidsaftale for lærerne. Det har været et langt og sejt træk. Vi har oplevet en enorm opbakning og et stærkt sammenhold, som er helt enestående, og det er der brug for. Systematisk og vedholdende arbejde for at nå til det, vi kæmper for - en god skole og arbejdsplads med kvalitet og trivsel for børn og medarbejdere - er fortsat afgørende. Selvom der er lang vej igen, tror jeg på, at vi fortsat kan lykkes sammen. Derfor genopstiller jeg som formand.

 

VALG AF NÆSTFORMAND 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214316

DENNIS VIKKELSØ, HØJBY SKOLE 

KONSTITUERET NÆSTFORMAND I OLF

GENOPRETNING AF BALANCEN MELLEM OPGAVER OG RESSOURCER // Vi skal genoprette balancen i lærerens arbejde gennem klogt og systematisk arbejde Der er langt flere opgaver, end det er muligt at nå. Det efterlader et lærerarbejde i ubalance. Løsningen er at ansætte flere lærere, men det kræver et systematisk pres og et vedvarende samarbejde med både formelle og uformelle kontakter. Vi har brug for de vigtige input fra den direkte kontakt med medlemmer på Faglig klubmøder og medlemsmøder og via de tillidsvalgtes indspark til styrelsens arbejde. Vi tager både det lange seje træk og de små skridt. Et forbedret samarbejde med Odense Kommune om aftalte vilkår for lærernes arbejde vil være et vigtigt skridt. Målet er en god aftale, der prioriterer i lærernes opgaver. Nogle opgaver må nedprioriteres, og andre må falde helt bort, indtil Odense Kommune opprioriterer skoleområdet. 

Vi skal lave de arbejdsmiljøindsatser der betyder noget for læreren– ikke for systemet. Mange arbejdsmiljøindsatser handler om at kunne sætte fluebenet de rigtige steder, så systemet tilfredsstilles. Arbejdsmiljøcertificeringen er et godt eksempel. Skolerne er nu udstyret med en kongekronesmiley, mens trivselsrapporterne vidner om et slidt og skrøbeligt arbejdsmiljø. Vi skal i stedet gøre de ting, der reelt forbedrer noget for lærerne. Det handler om at genskabe arbejdsvilkår, hvor læreren kan udfolde sin faglighed i et godt arbejdsmiljø.

4 år som TR, 6 år som styrelsesmedlem - de seneste år som arbejdsmiljøansvarlig, 12+ år på Højby Skole

37 år, bosat i Odense og har sammen med Katrine Frej på 1,5 år

 

VALG AF STYRELSE

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214334

CHARLOTTE HOLM,  

ABILDGAARDSKOLEN, 

HOVEDSTYRELSESEN

VIS LÆRERENE TILLID, SLIP KONTROLLEN OG LAD DEN PROFESIONELLE STEMME IGEN BLIVE OMDREJSNINGSPUNKTET // Lærerens faglighed og erfaring skal igen i centrum. Vi må sammen kæmpe for at genvinde det professionelle rum. Bureaukratiske styringsværktøjer gør ikke folkeskolen bedre, tværtimod. Det er lærerens mulighed for at kunne levere en god undervisning, der gør den store forskel for eleverne. Derfor kommer arbejdsgiverne - uanset ledelsesniveauet - heller ikke udenom lærerene. Kvalitet i undervisningen og ordentlige vilkår for lærerarbejdet hænger i al sin enkelthed uløseligt sammen. Det skal vi blive ved med at påpege som forening, men også som tillidsvalgt og medarbejder ude på den enkelte skole. Igen og igen. De næste vigtige skridt på vejen for kvalitet i undervisningen og et godt arbejdsmiljø:

• Sammenhæng mellem undervisningslektioner og forberedelse

• Balance mellem opgaver, krav og resurser

• Tid på opgaveoversigterne

„Bedre og billigere“-retorikken er ganske enkelt udtryk for mangel på indsigt og et ensidigt fokus på økonomien. Heldigvis kan vi se, at Odense Lærerforenings vedholdende arbejde har medvirket til en ændring af den meget teknokratiske tilgang, der gennem de senere år har været kendetegnende for Odense Kommune. Jeg har fortsat mod, håb og kræfter til at forsætte kampen for medlemmerne og for folkeskolen. Derfor stiller jeg op.

 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214412

NIELS MUNKHOLM RASMUSSEN,

ROSENGÅRDSKOLEN

LÆRERKULTUR OG DEN KOLLIGIALE SAMTALE // Det at være folkeskolelærer og børnehaveklasseleder er heldigvis mere end arbejdstidsregler og skolereform. Vi skal som profession kunne tale om nogle af de værdier, der lå til grund for, at vi valgte en læreruddannelse. Vi skal også kunne tale om dagligdagens udfordringer og glæden ved undervisning af vores elever. Det er i den kollegiale samtale om undervisning og i fællesskabet, hvor alle lærere på skolen er samlet, at vi kan tilbageerobre lærerkulturen.

Kampen for at få en ny central eller lokal arbejdstidsaftale, der giver lærerne et professionelt råderum, er fortsat aktuel. Det, at den dybere forberedelse ofte ligger i marginaltiden, altså i trætte ydertimer på skolen, eller med tidligere erfaringer hjemme sent om aftenen eller i weekenden, er selvfølgelig ikke optimalt for kvaliteten og slet ikke for det psykiske arbejdsmiljø.

Som fagforening skal vi stå ved det professionelle i lærerarbejde, men vi skal også vedholdende gå efter løn og arbejdsvilkår, som svarer til det ansvar og de store opgaver, der tillægges os lærere. Samtidig har vi et særligt ansvar over for de kolleger, som står svagest over for arbejdspres og arbejdsgiver.

Efter 28 år i styrelsen fortsætter jeg gerne endnu en periode med fagpolitik og pædagogik i Odense Lærerforening.

 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214348

JAN ANDERSEN,

ROSENGÅRDSKOLEN

VI ER SAMMEN EN STÆRK FAGFORENING // Jeg indrømmer blankt, at jeg ikke blind for, at en del af mig kan stå ude på fortovet endnu - og også hænge lidt oppe i træet, og jeg er heller i døv for den stemme i mig, der kalder på kompromisløshed, Enten-Eller, for vi lægger meget arbejde og engagement i vores profession. Det giver samtidig en god styrke at stå fast på for at kæmpe for bedre arbejdstid med mening for lærere og børnehaveklasseledere i Odense. Det er godt med politisk vilje til at ophæve aftalefatwaen mod lærerne, så må vi se, hvilke muligheder det giver os for en aftale med perspektiv og kvalitet i undervisningen. Vi er aftalepartner, selvom vi var dømt ude nationalt og dømt helt ude lokalt. Det er godt at stå fast, og det er godt at have noget at stå fast på, og det gør vi. Vi står fast på, at OK15 er alvor i Odense, og vi står fast på aftaleretfærdighed om vores vilkår ude på skolerne. Det er ikke aftaler, der er grebet i den blå luft for aftalens skyld. Det er aftaler med afsæt i Faglig Klubs ønsker og med grund i debat og diskussion. Vi kan lave lokalaftale om det, der går vores vej, og her er medlemmerne, TR og AMR vigtige ude på skolerne. Det er en både positiv og svær tid vi lever i. De aktuelle besparelser på budgettet for skolerne er bortfaldet, der er varslet skattestigning for at skaffe penge til vores område. Det er skridt på vejen og en del af løsningen. Aftaler og skattestigninger er ikke i sig selv trylleord, der fjerner årelange besparelser, nedskæringer og rød trivsel, men det er gode skridt at stå fast på for bedre arbejdsforhold ude på skolerne. Men fører de nye vinde til handlinger, der luner? Fagforeningen er vigtig som altid. Vi er båret af sammenhold og diskussioner med ønsker om tilstedeværelse og fleksibilitet – vi argumenterer med åben pande – det er vores styrke som kolleger og tillidsvalgte. Det er væsentligt. Det er det også med ren råderet over tiden til vores egen forberedelse samtidig med, at tiden til undervisning og opgaver bliver gjort op med en bedre balance, så arbejdet ikke forsvinderi grænseløshed. Jeg har mod på mere fagpolitisk arbejde i styrelsen, derfor genopstiller jeg.

 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214401

ANETTE HELMER,

RASMUS RASKSKOLEN

ARBEJDSRO TIL KERNEOPGAVEN // Vi får om og om igen at vide, at vi ikke får flere penge tilført til vores område. Tværtimod skal der spares. Vi oplever dagligt, at vi ikke har tid nok til at løse vores opgaver, og med eventuelle nye besparelser kunne man frygte, at det bliver endnu værre. Derfor er det uhyre vigtigt, at der ses på opgaverne, som vi skal løse, og at der prioriteres i disse opgaver. Alle lærere er bevidste om, hvad vores kerneopgave er – vi skal undervise elever og føre dem frem mod afgangsprøve og det videre liv. Vi skal planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Der bør fokuseres på, om vi har tid nok til dette. Det lader dog ikke til, at konsulenter, politikere eller sågar vores ledere har samme indsigt. På skolerne bliver vi stadig sat til at finde flagskibe og være med i prestigeprojekter, vi skal implementere en ny og omfattende læringsplatform, vi skal lave målstyret undervisning, vi skal sidde i tidskrævende udvalg på skolerne, lave elevplaner m.m. Alt dette er opgaver, der belaster og udfordrer det arbejde, som skal gøre os klar til at stå foran eleverne og undervise. Vi skal kæmpe for flere ressourcer - det er der ingen tvivl om - men når vilkårene er, som de på nuværende tidspunkt er, så må vi kæmpe for, at rammerne omkring vores undervisning er i orden. Vi skal synliggøre for konsulenter, politikere og ledere, hvad kerneopgaven er, og at vi har brug for arbejdsro til netop at løse den opgave. Dette vil jeg gerne arbejde for i OLF’s styrelse.

 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214449

ANDERS SUND PEDERSEN, 

TARUP SKOLE

METODEFRIHED OG TILLID // Vores frie valg af undervisningsmetoder er under pres. Målstyringsbølgen har skyllet ind over folkeskolen siden reformen begyndte, og nu er det på tide, at man stopper op, så vi får mulighed for at levere undervisning med et bredere læringsperspektiv frem for at bruge tiden på unødvendig dokumentation. Til gavn for det psykiske arbejdsmiljø på vores odenseanske skoler, men så sandelig også til gavn for vore elever. Jeg vil stå ved, at læringsmålsstyring kan være en god metode i nogle tilfælde, men det må ikke blive ophøjet til mere end et redskab, som vi benytter blandt mange andre. Derfor finder jegdet meget vigtigt, at vi bibeholder dette fokus, når vi fra næste skoleår skal arbejde med den nye læringsplatform MinUddannelse. Et IT-system skal ikke tvinge os til at bruge en bestemt metode. Det skal derimod understøtte og gerne lette vores arbejde. Specielt i en tid hvor ubalancen mellem krav og ressourcer er så tydelig, bør der ikke lægges ekstra krav ind i vores hverdag. 

Jeg vil arbejde for, at vores politikere og arbejdsgivere viser os tilliden til, at vi selv er i stand til at vælge de bedste undervisningsmetoder. Indtil for nyligt virkede denne tillid nærmest usandsynlig, men med de seneste politiske og forvaltningsmæssige udmeldinger om, at man vil arbejde for bedre forhold på Odenses skoler, forstærker det kun mit ønske om at fortsætte mit arbejde i Odense Lærerforening.

 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214437

TINE STEENDORPH,

KORUP SKOLE

DET LANGE SEJE TRÆK // Tilgangen til det fagpolitiske arbejde er for mig et spørgsmål om at holde til de lange seje træk og at kunne bevare ordentligheden, sagligheden og fagligheden hele vejen igennem. En tilgang, som jeg synes kendetegner Odense Lærerforening. Derfor stiller jeg også gerne op til en ny periode i styrelsen.

Som AMR i Regions-MED og på min arbejdsplads fylder arbejdsmiljøet meget i min bevidsthed og dermed også i mit politiske arbejde. Til daglig arbejder jeg på Korup Skole og er en del af det kollegasamarbejde, der er på min skole. Jeg har været lærer i 14 år og arbejdede de første 10 år på en nu nedlagt skole i Vollsmose. De erfaringer, som jeg får gennem mit arbejde, inddrager jeg i mit styrelsesarbejde, og jeg har altid set det som et aktiv at have en bred referenceramme. Det er af afgørende betydning for mit arbejdsliv, at vi har en folkeskole hvor:

• Eleverne ikke udelukkende skal måles og vejes, men at der fastholdes et bredere syn på elevernes udbytte af undervisningen.

• Vi bliver anerkendt som professionelle og derved får mulighed for at forholde os kritisk til praksisvejledninger og dermed kan bevare vores metodefrihed.

• Kerneopgaven ikke drukner i ligegyldig dokumentation og effektiviseringsstrukturer, så vi mister nærværet og relationerne til vores elever.

• Der er givet reelle muligheder foR at understøtte klasser, hvor der er elever med særlige behov.

• Sammenhængskraften genetableres og den sociale kapital bliver værdisat som en konkret indsats ift. det psykiske arbejdsmiljø.

 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214425

IDA HOLM CLEMENSEN,

HUNDERUPSKOLEN 

KERNEN I VORES PROBLEM ER EN AFSPORET SKOLEPOLITIK // Hvordan får vi som fagforening genskabt rum og vilkår til at være den professionelle lærer, hvor det er viden, erfaringer, engagement og omverdenens respekt for ens faglighed, der bærer arbejdet som lærer? Det kræver en fagpolitisk indsats på mange niveauer og platforme såvel nationalt som kommunalt. Helt overordnet skal vi som forening fortsætte vores arbejde med at sætte en skolepolitisk dagsorden, der beskæftiger sig med dannelse og kvalitet i undervisningen. I kølvandet på den afsporede skolepolitik og en manglende arbejdstidsaftale er der lokale temaer som: 

Ubalancen mellem resurser og opgaver: Trivselsundersøgelserne viser, at der er brug for en systematisk indsats, så længe skoleområdet er så nedprioriteret i Odense. Det er nødvendigt at udpege opgaver, som enten er overflødige eller må vente til „ bedre tider“. Dertil kommer inklusionsopgaven, som kræver en særlig fagpolitisk indsats.

Arbejdstid og arbejdsmiljø: Det psykiske arbejdsmiljø belastes, når det bliver op til den enkelte lærer at prioritere i tiden til forberedelse og øvrige opgaver. Det er derfor vigtigt at fortsætte arbejdet for en fælles aftale, der kan styrke vores fællesskab – et fællesskab, hvor det ikke overlades til den enkelte at finde plads til at udøve sin profession.

Med afsæt i 6 års styrelsesarbejde og 10 års TR arbejde - og ikke mindst med afsæt i den virkelighed, der er på skolerne, er jeg klar til at fortsætte en vedholdende kamp for vores vilkår og profession.