Læs mere om kandidater til styrelsen i Odense Lærerforening

VALG AF FORMAND

Charlotte Styrelse Iso Dsc 3794

Charlotte Holm, OLF-formand, medlem af DLF’s hovedstyrelse

Realiseringen af A20/21 er afgørende
Lærerne er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen. Det har parterne i arbejdstidsaftalen A20/A21 slået fast, men ord gør det ikke alene. Derfor er realiseringen af aftalen afgørende på alle niveauer, hvis lærerne skal mærke forbedringer i arbejdslivet. Sammenhæng mellem tid og opgaver og forholdet mellem undervisning og forberedelse kræver transparens, så der kan foretages realistiske og mærkbare prioriteringer i lærerens opgaver. Individuel forberedelse og fleksibilitet er afgørende for lærernes arbejdsmiljø og dermed også for elevernes undervisningsmiljø og udbytte af undervisningen. At kunne forberede sig uforstyrret er en nødvendighed.

Inklusionen presser fortsat lærerne og børnehaveklasselederne.  Inklusion kræver investeringer og en langsigtet plan, hvor økonomiske incitamenter ikke er styrende for beslutninger vedrørende specialundervisning eller ej, og hvor undervisning og trivsel ikke skilles ad.

Hvis folkeskolen fortsat skal været fællesskabets skole, så skal politikerne – også lokalt – tage ansvar for at prioritere folkeskolen økonomisk. Andelen af forældre, der fravælger folkeskolen til deres børn, er stigende. Den udvikling skal vendes nu.

Derfor skal der flere penge til, og de skal investeres i flere lærere.

Det arbejde vil jeg fortsat gerne stå i spidsen for sammen med styrelsen, tillidsrepræsentanter og medlemmer. Derfor genopstiller jeg som formand.

VALG AF NÆSTFORMAND

Dennis Iso Dsc 3757

Dennis Vikkelsø, OLF-næstformand, styrelsesmedlem siden 2010, tidligere lærer på Højby Skole

Arbejdstidsaftalen skal skabe forbedringer for alle
Det er helt centralt i aftalen, at lærernes professionelle dømmekraft understøttes, og at vi får bedre betingelser for at lykkes med opgaven. De vigtigste redskaber er en større beskyttelse af lærerens forberedelsestid, så den ikke ender med at gå til alt muligt andet. Det er større gennemsigtighed i de opgaver, der skal løses, så lærer og skoleleder kan lave de prioriteringer, der skaber et arbejde i balance. Og så er samarbejdet helt afgørende. Lærernes stemme skal have større indflydelse både i arbejdstidsplanlægningen og i prioriteringerne i løbet af året. Realiseringen af arbejdstidsaftalen er løbet i gang. Nogle skoler er nået langt med intentionerne allerede. Der er brug for en bedre økonomi på skoleområdet, så vi bliver flere lærere om opgaverne, så alle kan komme til at opleve arbejdstidsforbedringerne.

Et godt arbejdsmiljø er ikke et individuelt anliggende
Arbejdsmiljøet kan blive udfordret, når ressourcerne er knappe. Men arbejdsmiljø må ikke handle om at være sin egen lykkes smed. Det må ikke blive et individuelt spørgsmål at håndtere hverdagens moralske dilemmaer. I stedet handler det om at understøtte lærerens professionelle valg og skabe reelle muligheder for at vælge kvalitet. Og her spiller ledelsen en vigtig rolle. Enhver lærer bør have ret til god ledelse, der kan iscenesætte de prioriteringer, der (gen)skaber det gode arbejdsmiljø.

 

VALG AF STYRELSEN

Anette Essler Helmer Styrelsesvalg Iso 2022

Anette Essler Helmer, lærer og tillidsrepræsentant på Rasmus Rask Skolen, tidligere styrelsesmedlem

Vi skal værne om sammenholdet
Du har været sygemeldt og skal tilbage på arbejde. Du er utryg ved den samtale, du skal have med din leder, for du vil gerne starte langsomt op. Du vil gerne have nogen med, men hvem skal det være? Du kontakter din fagforening, der har kontor i København. Du ringer. „Tryk 1 for barselsregler, tryk 2 for løn, tryk 3 for ferieregler…..“ Du giver op og går til samtalen alene og starter 14 dage efter på fuld tid.

Tænk hvis dette var vores virkelighed som lærer! Det er det heldigvis ikke! Vi har en TR på hver vores skole, som går med, når noget er svært, og vi har Odense Lærerforening, som er der for os både lokalt på skolen og til at tale vores sag over for Odense Kommune.

Jeg er ikke enig, når medlemmer synes, at lærerforeningen ikke er der for medlemmerne, og jeg bliver bekymret, for hvor havner vi, hvis vi melder os ud af lærerforeningen og ud af fællesskabet? Vores styrke er, at vi er mange, der står sammen. Det skal vi værne om!

Jeg stiller op til styrelsen for at kæmpe for fællesskabet, og det er min største ambition, at alle skal føle, at Odense Lærerforening er der for medlemmerne.

 

Anette Vestergaard Iso 20220214 192711 002

Anette Vestergaard Madsen, lærer på Seden Skole, OLF-styrelsesmedlem, tidligere tillidsrepræsentant

A20 - hvor er vi?
Da A20 kom i hus fik lærerne igen rettigheder at stå på. Væk er Lov 409, og på en lang række områder er det nu muligt igen at kræve sin ret.  Ret til bedre at kunne overskue og gennemskue sin arbejdstid, ret til at blive hørt og taget med på råd angående prioriteringer på skolerne, ret til et bedre forhold mellem forberedelse og undervisning, ret til at kræve vores ret – sammen, for kun sammen, kommer vi helt i mål. Det er bare ikke helt der, vi er endnu.

En del ledere på chef- og skoleplan har ikke fået vendt skuden den rigtige vej endnu. Alt for mange lader til at have glemt, hvordan det er, når lærerne har rettigheder. Måske fordi vi så længe har arbejdet under Lov 409.  Nye ledere og nye lærere skal hjælpes på vej og vises vejen.

Vi skal i OLF igen og igen tage dialogen om det, der ikke fungerer og om de rettigheder, der ikke bliver overholdt, indtil alle lærere på alle skoler kan mærke, at de meget bedre kan komme til at lykkes med kerneopgaven.

Det skal OLF sætte endnu mere fokus på, og det vil jeg gerne være en del af. Jeg har erfaringer fra tiden før Lov 409, som jeg gerne vil stille til rådighed, for det tænker jeg, der er brug for.

 

Heidi Fredensborg Iso G6z3120 4

Heidie Clara Fredensborg, vejleder og lærer på CSV Odense, tidligere arbejdsmiljørepræsentant

Inklusion og godt arbejdsmiljø
Der er for lidt politisk fokus på de svageste elever og voksne i samfundet. Der skal mere fokus på de svageste elever/voksne i skolen: Inklusion eller eksklusion

Desværre sker det alt for ofte at der ikke følger penge eller ressourcer med til at løfte opgaven for elever i folkeskolen eller specialregi. Der skal være bedre målrettede undervisningstilbud eller flere lærere til at løfte opgaven.

Mere synlighed som styrelsesmedlem
Som vejleder/lærer på CSV vil jeg arbejde for et forstærket fokus på de mindre medlemsgrupper. Jeg vil arbejde for, at der (gen)skabes en gensidig tillid mellem ledere og medarbejdere. Jeg vil arbejde for, at A20 føles som en arbejdstidsaftale på skolerne.

Arbejdsmiljø
I mit tidligere virke som AMR på CSV kan jeg se, at der fra Odense Kommune er for lidt fokus på det gode arbejdsmiljø!  Lærernes arbejdsmiljø er presset på flere fronter. Ingen lærere skal blive syge af at passe deres arbejde, ingen skal føle sig utilstrækkelige i deres arbejde.

Den gensidige tillid mellem ledelse og lærere er fundamentet for den gode kommunikation.

Skal A20 leve, skal vi have dialogen om undervisning, forberedelse og alle de opgaver, vi har i vores virke som lærere.  Vi skal have brugbare opgaveoversigter.

 

Henrik Ox Iso Ho 002

Henrik Oxholm, lærer på Provstegårdskolen, tillidsrepræsentant, medlem af OLF-styrelsen

Vi skal have lærerfriheden tilbage
Ét lokale, én lærer og 24 elever. Kerneopgaven for lærere i den danske folkeskole. En opgave, der både indeholder dannelse og faglighed. Skal vi som lærere lykkes med så vigtig en opgave, skal Odense Kommune samt den enkelte skoleleder give læreren friheden tilbage. En hverdag uden regler og styring. 

I praksis er det færre møder, færre projekter og en frasigelse af den overordnede detailstyring, der har præget den danske folkeskole gennem de sidste mange år. 

Folkeskolereformen var en fiasko – det har flere politikere samt nuværende undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil erkendt. Nu skal vi have skolen tilbage på sporet.

Læreren ved, hvor skoen trykker i den daglige undervisning, for det er os der har den på.

 

Ida Nordentoft Knudsen Iso 4483

Ida Nordentoft Knudsen, lærer på Munkebjergskolen, tillidsrepræsentant, medlem af OLF-styrelsen

Et anstændigt lærerliv, hele livet!
Mine kolleger er engagerede, omsorgsfulde, vedholdende, omstillingsparate og frem for alt inkluderende. Det er derfor ikke acceptabelt, at underfinansiering af inklusionsopgaven presser det psykiske arbejdsmiljø. Mine kollegaer giver meget af sig selv for at levere den undervisning, den enkelte elev har brug for.

Men jeg oplever desværre også, at mine kollegaer ikke kan holde til deres arbejde. At de ydre krav og forventninger presser privatlivet, presser ens professionalisme. Det må ikke blive et vilkår, at lærerne i kommunen ser sig nødsaget til at sætte ambitionen ned eller gå ned i tid for at finde tiden og ressourcerne til at udføre kerneopgaven: undervisningen.

Som styrelsesmedlem vil jeg tage ansvar for at skabe et lærerarbejdsliv, man kan holde til. Være med til at holde et politisk fokus på den manglende finansiering af folkeskolerne i kommunen, som er en af årsagerne til en mislykket inklusion og et presset psykisk arbejdsmiljø.

Ingen lærere i Odense skal blive syge af at passe deres arbejde! Ingen lærere skal føle sig utilstrækkelige.

Det kræver få ting at gøre en god skole bedre, bl.a. et fortsat fokus på bedre arbejdsvilkår for lærerne på alle skoler i Odense.

 

Jan Andersen Iso Dsc 3909

Jan Andersen, lærer på Rosengårdskolen, medlem af OLF-styrelsen og fællestillidsrepræsentant

Løn, arbejdsvilkår, indflydelse, fagpolitisk identitet, skoleplan, inklusion
Grundlæggende arbejder jeg for bedre løn, arbejdsvilkår, indflydelse og fagpolitisk identitet. Det er en opgave, vi løfter sammen i foreningen.

Derudover tænker jeg også på skoleplan og inklusion. Vi skal gå til opgaven med at kvalificere skoleplanen med et solidt ståsted i gamle dyder som frihed, lighed og broderskab. – Ja, de dyder gælder stadigvæk.

Men vi skal tænke os om. Frihed til hvad? Et bud med mening kunne være at gøre det permanent at omlægge uuv til to-lærertimer. Sådan. Lighed med ledelse: Vi vokser af tillid, indflydelse og dømmekraft. Broderskab: Lærerkulturen med lærermøder, hvor vi kan genkende vores aftryk på skoleplanen. I det hele taget sætte en retning. Didaktik er vores sprog – og helt konkret: Det er en stor opgave med inklusion. Vi kan ikke blot organisere os ud af inklusionen, vi skal også tænke didaktik og have ledelsens fulde fokus med. Læg dertil elevernes undervisningsmiljø og vores arbejdsmiljø.

Man siger, at håb ikke er en strategi som sådan, så derfor tror jeg på, at vi står stærkere sammen efter en god samtale på lærerværelset om skoleplanen, så tager vi drøftelsen i personalerummet bagefter. Jeg stiller op til styrelsen for en ny periode.

 

Jonas Callesen Iso Img 1759

Jonas Callesen, lærer, p.t. vikar på Næsby Skole, tidligere tillidsrepræsentant

Sammenhold, demokratisk dialog og solidaritet
At være lærer handler om at ville noget med nogle andre. At samskabe gennem dialog og praksis på organisationsplan, i teams og med elever og forældre.

A20 har skabt en rammesætning af dialogen, som jeg mener, vi skal udvikle og udvide. Det skal blandt andet ske gennem en forberedelsesfaktor, der værdisætter lærerarbejdet anstændigt og modvirker vilkårlighed og uretfærdighed i arbejdsfordelingen.

Jeg vil arbejde for rammer, der sikrer den velforberedte, gode, varierede undervisning og en hverdag, der er præget af fællesskab, sammenhold og af reelle muligheder for at lave en meningsfuld skole for eleverne – sammen.

Jeg ønsker mig en skolehverdag for hvert enkelt medlem, præget af kollegialitet, omsorg, tryghed og udvikling med god tid til at levere kvalitet for eleverne og kollegaerne.

De sidste par år har vist os, at vi kan meget i skolen – sammen. Odense Lærerforening står netop på et fundament at solidaritet og sammenhold.

Jeg er optaget af at skabe betingelser for at medlemmernes stemme styrkes! Vi skal have den demokratiske dialog endnu mere i spil med plads til forskellige holdninger til både hverdagen og indholdet i en overenskomst.

Vi skal inddrage hinanden, og udvikle gennem sammenhold, vidensdeling og fællesskab. Kun sammen kan vi opnå forbedringer for den enkelte.

 

Karen Heide Joergensen

Karen Heide-Jørgensen, lærer og tillidsrepræsentant på Hunderupskolen

Alle skoler har deres særlige kendetegn og arbejdsmiljømæssige udfordringer, men fælles for dem er, at de gennem Danmarks Lærerforenings utrættelige kamp for en arbejdstidsaftale, nu har en skoleplan, der skal forholde sig til den underprioriterede forberedelse, den tidskrævende klasselæreropgave, efteruddannelse og den tunge inklusionsopgave.

Vi skal ikke længere acceptere en top-down styring af den danske folkeskole. Bøtten er vendt på hovedet og lærerne har genvundet indflydelse til at få skabt bæredygtige arbejdsmiljøer med professionelle råderum for lærerne.

Skoleplanen udspringer af den pædagogiske debat på lærermøderne og i faglig klub. Jeg stiller op til styrelsen i Odense Lærerforening, fordi jeg vil sikre, at tillidsrepræsentanterne har fagligheden, overblikket og modet til at kvalificere drøftelserne på skolen. Styrelsen skal se foreningens møde- og arrangementskultur efter i sømmene, så den aktiverer medlemmernes stemmer.

Igennem vores netværk i Odense Lærerforening skal de gode eksempler sprede sig som ringe i vandet, så alle skoler får en skoleplan, der sikrer lærerens tjenstlige og pædagogiske interesser. Skoleplanen er dog ikke en accept af en underfinansieret folkeskole og dårlige trivselsmålinger. I styrelsen vil jeg indgå i det systematiske arbejde med at kortlægge udfordringerne i lærernes arbejdsmiljø. Udfordringerne skal vi tage i fællesskab med forvaltningen og ledelserne på skolerne i alles interesse for vores fælles folkeskole. 

 

Maria Iso St Valg

Maria Top Persson, lærer på Tarup Skole, tillidsrepræsentant, medlem af OLF-styrelsen

Sammen er vi stærkest
Det er vigtigt, vi bakker op om fagforeningen. Resultater skaber ikke sig selv, men skabes i fællesskabet. Vi skal blive ved at sætte ord på de ting, der fylder i vores hverdag. Vi skal holde fast i, at vi vil vores folkeskole og et godt arbejdsmiljø. Vi skal stå sammen om at finde de bedste løsninger, der hjælper her og nu – men også på den lange bane.

Det er første skoleår med en ny arbejdstidsaftale. Der er mange muligheder i A20, vi til stadighed skal arbejde for og hen imod.  Det er vigtigt, at vi bliver ved med at tage dialogen, både internt og eksternt, for at få et fælles sprog og en fælles forståelse. Sproget skaber vores virkelighed! Fortællingerne skal skabes, så de danner grundlag for de bedste arbejdsvilkår for lærerne i Odense.

Jeg vil arbejde for, at vi som fagforening bliver ved med at tage dialogen – også med dem, vi ikke er enige med. Vi skal blive ved med at tro på, at det fællesskab, vi har i fagforeningen, stadig er stærkt om 30 år – på trods af forskelligheder og uenigheder. For det er sammen, vi gør en forskel! Det er sammen, vi er stærkest.

 

Martin Vedkiaer Kandidat

Martin Vedkiær, lærer på Risingskolen 

Et bæredygtigt lærerliv
Som lærere er det vigtigt, at vi har mulighed for at kunne lykkes med vores kerneopgave, hvis folkeskolen skal være så heldig at kunne beholde os til den dag, hvor vi vælger at gå på pension.

Vi skal have fokus på det gode lærerliv, for både den nye og erfarne lærer, hvor rammerne for undervisning og arbejdsopgaver er fornuftige, og hvor arbejdsmiljøet er sundt.
Der skal være tid til, at vi alle kan nå vores opgaver, at vi sammen kan stoppe op og reflektere over vores praksis, lave ændringer, hvor det giver mening samt kunne slå de projekter ihjel, der ikke bidrager med andet end tidstyveri.

Vi skal kunne hjælpe vores ressourcesvage elever - ud fra realistiske økonomiske rammer, så vi faktisk har en reel mulighed for at hjælpe dem.
Vi skal kræve at blive inddraget i planlægningen af det pædagogiske arbejde på vores skoler, da det er os, der er de fagprofessionelle og os, der i sidste ende skal udføre arbejdet.

Derfor vil jeg arbejde for, at der i Odense afsættes mere tid til forberedelse af undervisning, og at der skabes et sundt arbejdsmiljø med tillid mellem den lokale skoleledelse og lærerne, så ingen parter ser sig som hinandens modpoler, men som hinandens samarbejdspartnere.
A20/21 har nu sat et udgangspunkt for dialog om lærernes arbejdsopgaver, lokalt på skolen og i kredsen. Denne dialog skal nu fortsat udvikles og kvalificeres, og det er derfor vigtigt, at vi forpligter os på dette arbejde gennem vores lokale faglige klubber og i vores lærerforening.

 

Niels Munkholm Styrelse Iso Dsc 3808

Niels Munkholm Rasmussen, lærer, medlem af OLF-styrelsen, tidligere HB-medlem af DLF

Bedre inklusion og seniorordninger
Inklusion er skolens smertensbarn. Inklusionsopgaven fylder mest for os lærere i hverdagen, og der mangler klart forskellige ressourcer til at understøtte de sårbare elever i undervisningen. I det hele taget må vi arbejde for et godt og målrettet undervisningstilbud til alle elever og især til de fagligt og socialt dårligste stillede elever, hvad enten der er tale om inklusion eller specialundervisning.

En anden mærkesag er bedre seniorordninger. Med udsigt til et meget langt arbejdsliv er det utåleligt, at der ikke, udover den nu selvbetalte aldersreduktion, er mulighed for en mindre arbejdsbyrde i den sidste del af lærerlivet.

Mere tid til forberedelse, klasselæreropgaven og efteruddannelse er kernen i vores muligheder for en bedre didaktisk tilrettelæggelse af undervisningen. Det er her værdien af den ny arbejdstidsaftale skal vise sig.

Endelig skal vi som fagforening vedholdende gå efter en ensartet løn og nogle arbejdsvilkår, der svarer til det ansvar og de opgaver, som vi har som lærere og børnehaveklasseledere.

Derfor fortsætter jeg gerne endnu en periode med fagpolitik og pædagogik i Odense Lærerforening.

 

Nirmin Iso Dsc 1860

Nirmin Adel Hamad, lærer i ungemiljøet, Odinskolen, tidligere medlem af OLF-styrelsen

Invester i folkeskolen!
Vi skal have den nødvendige tid til at planlægge vores undervisning. Men vores forberedelsestid og mulighed for at lykkes med opgaven er stadig under pres. Inklusionsopgaven er ikke blevet mindre, sproglige udfordringer hos en del tosprogede elever eksisterer stadig, og nyankomne børn indskrives direkte i almenklasserne – altsammen faktorer, der har en væsentlig betydning for forberedelse af undervisningen samt udførelsen af denne. Dette sammenholdt med andre tidsrøvere som elevplaner, MinUddannelse, underretninger, UPV m.m., samt det efterslæb som corona medfører, lægger et massivt pres på arbejdsmiljøet.

Jeg brænder for dansk som andetsprog og havde det som særligt fokus i min tid som styrelsesmedlem. Gennem de sidste mange år har DSA-området dog alt for ofte været udsat for store besparelser.

I de to år jeg var en del af styrelsen, var jeg bl.a. med til at kæmpe mod nedskæringer og sætte fokus på de udfordringer, der er opstået i forbindelse med modtagelsen af nyankomne elever. Selvom elevernes behov for særlig undervisning i dansk som andetsprog er forholdsvis uændret, er vores mulighed for at tilgodese elevernes behov yderst begrænset grundet nedskæringerne på området.

Medlemmernes arbejdsvilkår forringes utvivlsomt af de mange besparelser og nedskæringer, hvilket jeg vil kæmpe videre for at sætte på dagsordenen.

 

 

Emner

Målgruppe