Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Læs mere om arbejdet som AMR her: 
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant

Rettigheder og pligter:

 • Lederen har pligt til at sørge for, at AMR har tid til at udføre sine opgaver
 • Senest 3 mdr. efter valget har du som nyvalgt AMR pligt til at gennemføre den 3-dages lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Derudover skal arbejdsgiveren tilbyde AMR to dages uddannelse, der gennemføres inden for et år efter valget. Endelig skal arbejdsgiveren hvert år herefter tilbyde AMR halvanden dags uddannelse, der skal modsvare AMR’s kompetencebehov.
 • Lederen har pligt til løbende at tilbyde AMR uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål ud fra de behov, AMR har for at kunne løse sine opgaver bedst muligt
 • Du er AMR for den gruppe, der har valgt dig. Det vil sige, at du godt kan være AMR for flere end din egen overenskomstgruppe
 • AMR-valg foregår i december i ulige år

 

Det skal du bl.a. have tid til:

 • Samarbejdet om sikkerheds- og sundhedsarbejdet på arbejdspladsen beskrevet i AT-vejledning F3.3-1: Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte.
 • Risikovurdering i forbindelse med fag- og opgavefordeling og større ændringer i arbejdet – Herunder særligt i forhold til opgaveoversigten.
 • Arbejdspladsvurdering.
 • Risikovurdering i forhold forandringer på arbejdspladsen. Risikovurderingen kan indgå i APV’en.
 • Møder i arbejdsmiljøgruppen – herunder samarbejde om bl.a. ulykker, støj og indeklima.
 • Møder i det lokale MED-udvalg – herunder også tid til forberedelse af møder og til formøder.
 • Muligheder for at drøfte arbejdsmiljøspørgsmål i forhold til den gruppe medarbejdere, du som AMR repræsenterer.
 • Opgaver i forbindelse med arbejdsmiljøcertificering.
 • Ofte er det AMR, der laver den pligtige arbejdsmiljøintroduktion til nye medarbejdere indenfor 6 uger efter ansættelse.
 • AMR skal inddrages i alle faser af etablering af lærerarbejdspladser.
 • Opgaver i forbindelse med Odense Kommunes Strategi for inklusion – inkluderende fællesskaber for børn og unge.
 • Afklaring af skadesansvar i forbindelse med den åbne skole med gæstelærere, samarbejde med foreninger og frivillige.
 • Den årlige trivselsundersøgelse.
 • Den årlige pligtige arbejdsmiljødrøftelser om arbejdsmiljøindsatserne.
 • Lokalt besluttede opgaver både i forhold til kommunalt niveau og lokalt niveau.
 • Ved renovering og ombygninger.
 • Nogle arbejdspladser vælger, at AMR har opgaver i forbindelse. med elevernes undervisningsmiljø.

Listen er ikke udtømmende.

Gode råd:

 • Lav ikke akkorder for AMR-arbejdet. Tiden til arbejdet er sikret via arbejdsmiljøloven, der siger, at arbejdsgiveren skal stille så meget tid til rådighed, at AMR reelt i det daglige kan varetage sine pligter. Odense Lærerforening anbefaler, at AMR løbende laver en konkret optælling, som afregnes efter gældende regler. Der kan med fordel laves en timeramme.
 • Hvis lederen giver afslag på at deltage i møder arrangeret af OLF/DLF, skal AMR rette henvendelse til OLF.